Archiwum kategorii: KPiR

Usługi księgowe: usługi księgowe

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zapraszamy

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę musimy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizycznieorazcyfrowo.

Elektronicznametoda jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,klarownyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , a treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu prowadzonej działalności lub w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą wykorzystywaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KPiR:

Rejestr przychodów i rozchodów to wielokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta to też prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Rejeste przychodów i rozchodów – dla kogo jest obowiązkowy?

Do prowadzenia księgi przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać wszystkie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będące w posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwala sprawdzić zobowiązania podatkowe twojej firmy. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze księgowympowierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie rejestru przychodów i rozchodów stanowi jedynie część naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług rachunkowychobejmuje:

-Bieżąceksięgowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy i VAT i sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Początkującybiznesmeni mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów oraz rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemulub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodzątakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć przynajmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być wpdrożone. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Sprawdź

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to niejednokrotniedużykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to również prowadzenie rejestru przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Księgi przychodu oraz rozchodu zobowiązane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów stanowi raptemczęść naszej oferty, apełenwachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych a także wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.