Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zapraszamy

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę musimy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizycznieorazcyfrowo.

Elektronicznametoda jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,klarownyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , a treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu prowadzonej działalności lub w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą wykorzystywaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.