Archiwa tagu: KPiR

Rejestr przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów oraz rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela działalności gospodarczej.

Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona sporymuznaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną firmą, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie uwzględnia informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy tudzież sprzedaży towarów oraz wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Właściwy moment na wpisanietychinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie zawieratakżeinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadzitakżedanychw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Do takich wsparć należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zapraszamy

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księgę musimy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizycznieorazcyfrowo.

Elektronicznametoda jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Trzymanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniemtudzież zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób staranny,klarownyoraz trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być sporządzony w języku polskim , a treść musi być pełna izrozumiała, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnaznajdować się w miejscu prowadzonej działalności lub w siedzibiefirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych pojawiają się pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Ułatwienie to mogą wykorzystywaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KPiR:

Rejestr przychodów i rozchodów to wielokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta to też prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Rejeste przychodów i rozchodów – dla kogo jest obowiązkowy?

Do prowadzenia księgi przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać wszystkie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będące w posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwala sprawdzić zobowiązania podatkowe twojej firmy. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze księgowympowierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie rejestru przychodów i rozchodów stanowi jedynie część naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług rachunkowychobejmuje:

-Bieżąceksięgowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy i VAT i sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Początkującybiznesmeni mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów oraz rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemulub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodzątakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych rodzajów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć przynajmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być wpdrożone. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Sprawdź

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to niejednokrotniedużykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to również prowadzenie rejestru przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Księgi przychodu oraz rozchodu zobowiązane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów oraz rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów stanowi raptemczęść naszej oferty, apełenwachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych a także wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.